PI』の詳しい解説 *

円周率を表す。

   v3.3.18
Konawiki3 v.3.2.3