nako3storage.v0.39 [一覧] [新規]

ブラーマグプタの公式

四角形の面積を求めます。